Articles

Magbasa.

Mga post tungkol sa .

  1. Using Linear Gradients to Create Stripes

    Sa halip na gumamit ng maraming div, puwede nating gamitin ang CSS linear-gradient() function para maglagay ng stripes sa design natin.